Slovník pojmů

Přinášíme pro vás pár odborných výrazů. Pokud zde nenajdete odpověď na svoje otázky, nebojte se nás kontaktovat. Nekoušeme.

G
Geodet

provádí odborné geodetické práce, zpracovává výsledky terénních prací a vytváří dokumentaci. Zaměřuje a vyhotovuje geometrické plány, vytyčuje hranice pozemků a staveb (polohopisné i výškopisné). Stejně tak vymezuje terénní úpravy pro zúrodňování a ochranu zemědělského a lesního půdního fondu. Zaměřuje a vypočítává kubatury, provádí rekognoskace, stabilizace a signalizace bodů bodových polí. Zpracovává geometrické plány na jednoduché stavby nebo dělení pozemků, vyrovnání hranic a vytyčování hranic pozemkových úprav. Vytváří podklady pro vklad nemovitostí nebo pozemků do katastru nemovitostí.

G
Geodetické práce

Geodetické práce – jsou činnosti, kdy se měří povrch Země. Jakmile se dostaneme do odbornějších výrazů, je toto odvětví také nazýváno geodezií a k jeho úlohám patří měření v terénu a výpočty, kterými je možné získat souřadnice a vytyčuje známé souřadnice v terénu.

G
Geodetický bod

Geodetický bod je trvale stabilizovaný (popř. i trvale signalizovaný) bod, pro nějž jsou určeny ve stanovených geodetických referenčních systémech souřadnice, nadmořská výška, tíhový údaj (nebo jen některý z těchto údajů) se stanovenou přesností a s příslušnou dokumentací.

G
Geodézie

Geodézie je vědní obor zabývající se zkoumáním tvaru, rozměru a fyzikálních vlastností zemského tělesa – geoidu – nebo části zemského povrchu, případně objektů mimo Zemi. Pro výzkum využívá matematické, geometrické a fyzikální metody měření a výpočtů. Základním úkolem geodézie je určení vzájemné polohy bodů na zemském povrchu nebo v prostoru ve zvoleném souřadnicovém systému. Výsledky geodetických měření slouží pro tvorbu map v papírové nebo digitální podobě a pro potřeby jiných oborů.

G
Geometrický plán

Je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, která je předmětem zápisu v katastru nemovitostí atp

K
Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Od 1. 1. 2014 jsou tyto zákony nahrazeny zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Problematika zápisu věcných práv do katastru nemovitostí a zásady, kterými se katastr řídí, jsou součástí nového občanského zákoníku.

K
Kubatura

Kubatura je jinými slovy objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso (např. zemina, štěrk atd.)

K
Kupní smlouva

Kupní smlouva je soukromoprávní smlouva, při níž dochází k převodu vlastnického práva k věci mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, a kupujícím, jemuž vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Termín kupní smlouva je zákonodárci používán ve shodném významu jako koupě.

N
Nivelační přístroj

Nivelační přístroj je zaměřovací dalekohled, otočný kolem svislé osy a upevněný na stativu. (Klasický optický dalekohled četl na stupnici měřické latě milimetry až na vzdálenost 40 metrů, dnešní elektronický dalekohled až na vzdálenost 100 metrů). Přístroj se pomocí přesné vodováhy nebo kompenzačního kyvadla ustaví tak, aby osa otáčení dalekohledu byla svislá a osa dalekohledu tudíž vodorovná. Říká se mu hovorově nivelák.

N
Návrh na vklad

Návrh na vklad je písemná žádost o to, aby katastrální úřad provedl zápis vzniku, změny, zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence určitého práva, např. vlastnického práva, zástavního práva, věcného břemene, nájmu atp.

P
Parcela

Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Parcely jsou evidovány v katastru nemovitostí. Pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou.

P
Pozemek

Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva zapisovaného do katastru nemovitostí záznamem, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhu využití pozemků, popřípadě rozhraním využití pozemků. Pozemek může být zrušen a sloučen s jiným, rozdělen, nebo se mohou měnit jeho hranice, výměra a parcelní čísla.

R
Reálná břemena

Reálná břemena se vyznačují tím, že zavazují vlastníka služebné věci k tomu, aby ve prospěch jiné osoby něco aktivně konal, poskytoval jí nějaký užitek (např. poskytovat část úrody, která se urodila na jeho pozemku). Dočasný vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dát nebo něco konat. Reálným břemenem může být zatížena pouze věc evidovaná ve veřejném seznamu. Pro reálná břemena je typické, že je lze zřídit buď na určitý časový úsek, nebo s možností vlastníka zatížené věci se z břemene vykoupit.

S
Služebnost

Již z názvu služebnost vyplývá, že věc má sloužit i někomu jinému než jejímu vlastníku. Od reálného břemene se služebnost odlišuje pasivitou vlastníka věci, který je na základě služebnosti povinen strpět nějaké jednání (např. chůze přes vlastní pozemek) nebo zdržet se jednání (např. nestavět na vlastním pozemku nad určitou výšku). Služebnost může zatěžovat věci nemovité i věci movité. Z hlediska právní ochrany se na služebnost pohlíží jako na vlastnické právo, přičemž ale pozemkové ani osobní služebnosti nelze převádět, jsou vázány na konkrétní pozemek a osobu, a změna vlastníka nemá vliv na vázanost služebností.

S
Smlouva

Smlouva je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují. Smlouvou tak mezi nimi vznikne závazek k určitému plnění. Smlouva je jeden ze základních pilířů soukromého práva, obzvláště práva civilního.

S
Stavební parcela

Stavební parcela je pozemek evidovaný jako zastavěná plocha nebo nádvoří. Parcela může být v katastrální mapě prostřednictvím vnitřní kresby rozdělena na různě velké části (například trávník a chodník).

T
Teodolit

Teodolit je přístroj na přesné měření a vytyčování vodorovných a výškových úhlů (směrů).

T
Totální stanice

Totální stanice je zeměměřický přístroj pro měření a registraci měřených hodnot vodorovných úhlů, výškových úhlů, vzdáleností a jejich přepočet na pravoúhlé souřadnice. Měřené hodnoty je možno kontaktní cestou (kabelem) nebo bezkontaktně (Bluetooth, IR, GSM) přenést do počítače k dalšímu zpracování. Stanice současně umožňuje ze zadaných hodnot pravoúhlých souřadnic (přenesených do totální stanice z počítače nebo zadaných manuálně) vytyčit podrobné body v terénu ze známého bodu. Totální stanice vznikla spojením teodolitu, elektronického dálkoměru a jednoúčelového počítače do jednoho celku.

V
Vklad

Vklad je právní úkon na katastru nemovitostí, při kterém žádáme příslušný katastrální úřad o zahájení/povolení zápisu do katastru nemovitostí. Tento úkon je vždy zpoplatněn částkou 2.000,- Kč a dělí se na dva typy a to: vklad vlastnického práva a vklad zástavního práva.

V
Vlastnické právo

Vlastnické právo, příp. vlastnictví, je přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí. Řidčeji se slovo vlastnictví používá také ve významu majetek či jmění. Vlastnické právo je nejsilnějším a nejrozsáhlejším věcným právem.

V
Vytyčování

Geodetické vytyčení stavby provádí geodet pomocí geodetického zařízení, pomocí kterého určí budoucí polohu domu. Na stavebním pozemku následně vytyčí stavbu – tedy obrys objektu – pomocí dřevěných kolíků. Poloha těchto kolíků se poté přenese na tzv. stavební lavičky, nebo po zalití základových pásů přímo do betonu ocelovými hřeby.

V
Věcné břemeno

Věcné břemeno patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci, a pro vlastníka věci to znamená, že je naopak povinen něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet. Podle obsahu povinnosti rozlišuje občanský zákoník věcná břemena na služebnosti a reálná břemena.